Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 28 2014

6528 54e6 500
Reposted fromidjet idjet viamortiah mortiah
4389 36a1 500
Reposted fromcontroversial controversial viaOlsonek Olsonek

April 21 2014

0560 a2bb

April 13 2014

2534 2d68 500

Boris Kustodijew, 1915, Russia

April 03 2014

4131 7393 500

March 23 2014

1590 c859 500
Reposted fromgusta-blu gusta-blu vianielubiemalin nielubiemalin

March 22 2014

2142 b021
hot.
Reposted byjalokim0 jalokim0

March 18 2014

8015 8da5
Reposted fromliaa liaa viakrybus krybus
o Saaajczek, dziękuję :v

March 09 2014

6117 7880

February 03 2014

0969 a62a
tak bardzo ja na emeryturze

February 01 2014

7817 7cdf
Reposted fromretaliate retaliate vianikelline nikelline

January 29 2014

3197 6f08

January 28 2014

Podaj mi rękę
mówił Anioł
oto się stajesz zapatrzeniem gwiazd.
— K. K. Baczyński "Wybór"
Reposted frompoezja poezja

January 26 2014

2703 0fc1
Reposted fromsiseniorita siseniorita vianothingatall nothingatall

January 19 2014

January 16 2014

gratulacje dla Młodego, że ma takiego wspaniałego tatę! Do zobaczenia kiedyś na Sadisticu, choć jak widać, to Zupa łączy ludzi :)

January 12 2014

6143 6424 500
9294 6a71
Reposted fromtoft toft viakolano kolano

January 08 2014

0405 b622 500
Reposted frommmateusz mmateusz vianielubiemalin nielubiemalin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl